Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

УКАЗАНИЯ за възобновяване посещенията на деца от 31-8-2020

Уважаеми родители,

Считано от 31.08.2020 година съгласно писмо на доц. д-р Ангел Кунчев д.м Главен здравен инспектор при МЗ, на основание чл.4 ал.4 от Наредба  3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини и чл. 21,ал.3и4 от Наредба № 26 от 18.02.220г за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Ви уведомяваме,:

  1. При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

Не се представя  медицинска бележка от личен лекар, че детето е здраво и няма контакт със заразно болен. 

   2. Попълва се еднократно електронен формуляр Декларация за информирано съгласие   https://forms.gle/ZBLoT7wKnHSAxkz48

 

ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

за планов прием на новоприети деца

в първа и яслена група 

  1. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в РБ ( ДВ,бр.45/2005г).
  2. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на потогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
  5. Васерман на един от родителите за дете, което ще постъпва в ЯСЛЕНА ГРУПА.
  6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно на остро заразна болест – не по-рано от 3 дни преди постъпване

Изследванията се представят на медицинското лице в детската градина за проверка 1 ден преди датата на постъпване