Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Обучение за педагогическите специалисти

От 21.06. до 23.06.2019 г. всички педагогически специалисти от ДГ № 38 "Маргаритка" преминаха обучение по проект КПРПС, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентеен растеж" 2014-2020, съфинансиран от Европейстия съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Темата на обучението беше „ Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“. Обучението, в тематично направление 1 „Иновативни методи на преподаване“, бе организирано от "ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ "ЕООД, с лектор г-жа Йорданка Тръмбева. Учителите бяха запознати с множество възможности за работа с електронни учебни системи и специфичен софтуер и приложението в работата им.