Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Участие в Национални програми и проекти

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

tabela_apspo_20_1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

На 16.05.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 30 месеца.

Прочетете цялата информация за проекта от ТУК – Aktivno-priobshtavane-info

http://ruo-varna.bg/images/files/2019/APSPO_31072019_PREZENTACIYA.pdf

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

В модул "Оборудване" на проекта за ДГ № 38 "Маргаритка" е одобрена сумата 6 000 лв. за обогатяване на съществуващи кабинети - Логопед, Ресурсен и Психомоторен.

 

Проект "Квалификация на педагогическите специалисти"

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Екипът от педагогическите специалисти на ДГ № 38 "Маргаритка" премина обучение на Тема за 3 квалификационни кредита – „Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците“. Обучението се проведе от 27.08. до 29.08.2021 г. в гр.Велико Търново от "Академия Прогрес"

 

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИ

Период на реализиране на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“: 13.01.2020 г. – 12.05.2023 г

да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

 В проекта участват 26 активни ментора от ДГ № 38.

 

ПМС 46 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗАФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ,

СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ