ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Концепция за развитие

Основна цел- създаване на условия за утвърждаване на детската градина като възпитателно-образователен център за пълноценно развитие на децата и сътрудничество между учители и родители.

 

Основни задачи:

 • създаване на оптимален технологичен модел за реализиране на управленските функции;
 • формиране на общочовешки ценности и добродетели у децата;
 • обогатяване на материалната и дидактична база;
 • привличане на семейството като равностоен партньор във възпитателния процес.

Управление на кадрите
Подборът на педагогически кадри се осъществява по следните критерии:

 • Професионализъм и педагогическо майсторство;
 • Инициативност и творчество;
 • Умение за общуване с децата;
 • Умение за работа в екип;
 • Любов към децата и професията.

Педагогическа дейност

В процеса на педагогическо взаимодействие се открояват трите същностни черти в облика на детската личност:

 • Какво желае детето – това предполага проучване на неговата насоченост, потребности, интереси и нагласи.
 • Какво може детето – помага на педагога да се ориентира в когнитивната сфера (в знанията за света), в операционно-техническите умения, в качествата на личността.
 • Какво е детето – това са личностните измерения и индивидуалната характеристика в мотивационен и поведенчески план.